Loading

Prof.Dr.

Erdinç AHATLI

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

İletişim

eahatli@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 54 54

1.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Ahatli, E; ul Haq, I; - Shabbir Ahmad Uthmani and His Book "Fath al-Mulhim bi sharhi Sahih al-Imam Muslim" - JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY - Vol.20 - pp.21 - ISSN : 2146-9806 - DOI : 10.17335/sakaifd.417644 - Turkish - Article - 2018 - WOS:000435731800002
1.2-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Ahatlı Erdinç, İnam ul Haq - Şebbîr Ahmed Osmânî ve “Fethu’l-Mülhim bi-Şerhi Sahîhi’l-İmâm Müslim” Adlı Eseri - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Vol.20/37 - pp.21-52 - DOI : 10.17335/sakaifd.417644 - 2018
2 Ahatli, E; Murad, SR; - On the Concept of "Huwa Hadithu Fulan" in Sunan al-Tirmidhi - JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY - pp.1-26 - ISSN : 2146-9806 - DOI : 10.17335/sakaifd.311741 - Turkish - Article - 2017 - WOS:000410631900001
3 Ahatli, E; Coskun, M; - Al-'Ayni's Interpretation of Prophetic Sayings (Ahadith) out of Practice of Hanafis in "Umdat al-Qari" (The Example of Kitab al-Salat) - JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY - pp.49-75 - ISSN : 2146-9806 - DOI : 10.17335/sakaifd.312029 - Turkish - Article - 2017 - WOS:000410631900003
1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Korkmazer Gülsüm, Erdinç Ahatlı - Osmanlı Hadis Şerhçiliğinde Niyet Hadisi Örneği - Usûl: İslam Araştırmaları - Vol.29 - pp.7-38 - ISSN : 1305-2632 - 2018
2 Ahatlı, Erdinç - Cumhuriyet Dönemi Hadis Şerhçiliği Bibliyografyası - Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi - Vol.11/21 - pp.201-270 - 2013
1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 AHATLI, Erdinç - Cumhuriyet Dönemi Türkçe Hadis Şerhlerine Dair Bazı Mülahazalar - Hadis Tetkikleri Dergisi - pp.7 - 2008 - SAU
2 AHATLI, Erdinç - Türkiye’de Hadisi Anlama Çalışmaları: Ahmed Davudoğlu ve Müslim Şerhi Örneği - Hadis Tetkikleri Dergisi - pp.73 - 2005 - SAU
3 AHATLI, Erdinç - Nübüvvet Mührü (Târihî süreçte algılanması ve anlamlandırılması) - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - pp.281 - Mart - 2001 - SAU
1.5-DİĞER BİLİMSEL/SANATSAL DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ TAM MAKALE :
1 AHATLI, Erdinç - Uyuşturucu ve Bağımlılık Yapan Maddeler Konusuna İslâm’ın Bakışı” Diyanet İlmî Dergi, 3/2001, s. 117-128 - Diyanet İlmî Dergi - Mart - 2001 - SAU
2 AHATLI, Erdinç - Yahyâ b. Maîn’in Eserleri ve Kullandığı İhtilaflı ve Garîb Lafızlar - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - pp.211 - 1996 - SAU
1.8-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDE YAYIMLANAN, TEKNİK NOT, KISA MAKALE, YORUM, VAKA TAKDİMİ, EDİTÖRE MEKTUP, ÖZET, KİTAP KRİTİĞİ, ARAŞTIRMA NOTU :
1 AHATLI, Erdinç - Mutezile ve Hadis Üzerine - Usûl İslâm Araştırmaları - pp.163 - Mayıs - 2006 - SAU
2 ÖZŞENEL, Mehmet; AHATLI, Erdinç - XII/XVIII. Asır Hint Altkıtası’nda Hadis-Fıkıh Merkezli Tartışma Konuları-Tettevî’nin Zebbu Zübâbâti’d-Dirâsât’ı Çerçevesinde- - Usûl İslam Araştırmaları - Vol.5 - pp.109 - 2006 - SAU
3 AHATLI, Erdinç - Mâturîdîlik’te Hadis Kültürü Adlı Eser Üzerine Bazı Mülâhazalar - Hadis Tetkikleri Dergisi - pp.167 - 2003 - SAU
4 AHATLI, Erdinç - İzmirli İsmail Hakkı’nın Yeniden Neşredilen Hadis Tarihi Adlı Eseri Üzerine - Marife Dergisi - pp.229 - Şubat - 2002 - SAU
5 AHATLI, Erdinç - Bir Oksidentalizm Çağrısı: Oryantalizmi Yeniden Okumak: Batı’da İslâm Araştırmaları Sempozyumu - Marife Dergisi - pp.303 - Mart - 2002 - SAU
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Ahatlı, Erdinç - Ahmed Davudoğlu’nun Hadis Çalışmaları - 2016
2 Erdinç Ahatlı - Bulgaristan'da Yayımlanmış Olan İntibâh Gazetesi ve Burada Çıkan Hadis Yorumları - 2014
3 Erdinç Ahatlı - Anadolu Müslümanlarının Hayatında Hadisin İzini Sürmek - 2011
4 AHATLI, Erdinç - “Ebû Bekir Kâfî’nin ‘Cühûdü’ş-Şeyh Muhammed Zâhid el-Kevserî fî hıdmeti’s-sünneti’l-müşerrafe- ard ve dirâse-’ başlıklı tebliğinin müzakeresi” - 24-25 Kasım - 2007 - SAU
5 AHATLI, Erdinç - “Klasik ve Cumhuriyet Dönemi Hadis Şerhçiliği: Şekil ve Muhteva Açısından Bir Mukayese” İslam ve Klasik - 8-10 Ekim - 2004 - SAU
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Erdinç Ahatlı - Peygamberler Geleneğinde Rahmet Ve Merhamet - 2014
2 Erdinç AHATLI - "Vaazlarda Ayet ve Hadislerden Yararlanma" Adlı Oturumun Müzakeresi, I, 393-398 - 17-18 Aralık 2011 - 2013
3 AHATLI, Erdinç - Rivâyetler ile Hadis Usûlü ve Târihinin Bazı Meselelerinin Anlaşılmasında Anakronizm Sorunu - 29-30 Mayıs - 2005 - SAU
4 AHATLI, Erdinç - Musa Bağcı’nın ‘Sünnet ve Hadislerin Anlaşılmasında Ehl-i Hadis’in Beşerüstü Peygamber Tasavvurunun Etkisi’ - 29-30 Mayıs - 2005 - SAU
5 AHATLI, Erdinç - Atâullah Şahyar’ın ‘Muhaddislerin Ebû Hanîfe’ye Yönelik Eleştirileri - 16-19 Ekim - 2005 - SAU
6 AHATLI, Erdinç - Mustafa Ertürk’ün ‘Hadîs Oryantalisti G.H.A. Juynboll: Hadîs/Sünnet Alanındaki Yaklaşımları ve Çalışmaları - 11-12 Mayıs - 2003 - SAU
7 AHATLI, Erdinç - Sünnet ve Hadisin Anlaşılması Sorunu - 2003 - SAU
3.4-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN BİLİMSEL KİTAP :
1 AHATLI, Erdinç - Kültür Yapımızda Hadisler - NUN - 2011 - SAU
2 AHATLI, Erdinç - Peygamberlik ve Hz. Muhammed’in Peygamberliği - DİB - 2011 - SAU
3.6-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Erdinç Ahatlı, - Hadislerle İslam (Kitaplara İman) - Diyanet Yayınları - Vol.1 - pp.539-549 - 2014
2 Erdinç Ahatlı - Hadislerle İslam (Peygamberlere İman) - Diyanet Yayınları - Vol.1 - pp.563-571 - 2014
3 Erdinç Ahatlı - Hadislerle İslam (Peygamberler) - Diyanet Yayınları - Vol.6 - pp.11-25 - 2014
4 Erdinç Ahatlı - Hadis Tarihi ve Usulü (Mütevâtir, Âhâd, Zayıf ve Mevzû Hadisler) - Anadolu Üniversitesi - pp.256-278 - 2010
5 AHATLI, Erdinç - Hadis Tarihi ve Usulü (Yakın Dönem Hadis Çalışmaları) - Anadolu Üniversitesi - pp.116-142 - 2010 - SAU
6 AHATLI, Erdinç - Oruç: İrade ve Sabır Eğitimi - DİB - pp.12 - 2006 - SAU
7 AHATLI, Erdinç - “Hadis İlminde Metodoloji Problemleri” - pp.13 - 2005 - SAU
3.7-ALANINDA YAYIMLANMIŞ TAM KİTAP ÇEVİRİSİ :
1 Erdinç Ahatlı, Osman Güman, Soner Duman, Hayati Yılmaz, Şükrü Şirin - Mezheplere Göre Bütün Yönleriyle Kadın ve Aile Fıkhı Ansiklopedisi - Asalet Yayınları - Vol.2 - 2019
2 HAYATİ YILMAZ; ERDİNÇ AHATLI; - Kur’an ve Sünnet Işığında Kadınlar Arası Ziyaretleşme - Guraba - Vol. - pp.350 - 1996 - SAU
3.10-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN ANSİKLOPEDİ KONUSU/MADDESİ :
1 Erdinç Ahatlı - Velîd b. Müslim - Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) - 2013
2 Erdinç Ahatlı - Yahyâ b. Maîn - Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) - 2013
3 Erdinç Ahatlı - Yahyâ b. Saîd el-Kattân - Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) - 2013
4 Erdinç Ahatlı - Zeyd b. Hattâb - Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) - 2013
5 Erdinç Ahatlı - Ukbe b. Âmir - Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) - 2012
6 Erdinç Ahatlı - Utbe b. Gazvân - Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) - 2012
7 Erdinç Ahatlı - Temrîz - Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) - 2011
8 Erdinç Ahatlı - Terceme - Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) - 2011
9 Erdinç Ahatlı - Şakîk b. Seleme - Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) - 2010
10 Erdinç Ahatlı - Şakk-ı Sadr - Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) - 2010
11 Erdinç Ahatlı - Şerîd b. Süveyd - Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) - 2010
12 Erdinç Ahatlı - Şüca' b. Vehb - Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) - 2010
13 Erdinç Ahatlı - Tahdîs - Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) - 2010
14 Erdinç Ahatlı - Serrâc, Muhammed b. İshak - Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) - 2009
15 Erdinç Ahatlı - Süfyân b. Avf - Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) - 2009
16 Erdinç Ahatlı - Radıyallahu Anh - Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) - 2007
17 Erdinç Ahatlı - Rahimehullah - Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) - 2007
18 Erdinç Ahatlı - Hasâisü'n-Nebî - Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) - 1997
3.11-BASILMIŞ DERS NOTU VEYA UZAKTAN EĞİTİMDE YAYIMLANMIŞ DERS NOTU YAZARLIĞI :
1 Erdinç Ahatlı, - Hadis Metinleri II (Ünite 1: Edeb Kavramı ve Buhârî'nin Edeb Bölümü) - 2011
2 Erdinç Ahatlı - Hadis Metinleri II (Ünite 2: Ana Babaya Saygı, Akrabalara İlgi Göstermek) - 2011
3 Erdinç Ahatlı - Hadis Metinleri II (Ünite 14: Kader, Tekbir ve Tesbih, Gayb Bilgisi, Aksırma) - 2011
4 Erdinç Ahatlı - Hadis Metinleri I (Ünite 3: Salih Ameller ve Amellerde İtidal) - 2010
5 Erdinç Ahatlı, - Hadis Metinleri I (Ünite 4: Abdest ve Namaz) - 2010
6 Erdinç Ahatlı - Hadis Metinleri 1 (Ünite 5: Zekat, Oruç, Hac, Cihad) - 2010
7.9-ULUSLARARASI KARMA/GRUP SERGİ ETKİNLİĞİ :
1 Uluslararası Gaziantepli Bedruddin Ayni Sempozyumu - 10-11.05.2013 - 2013
2 I. Uluslararası Hadis İhtisas Sempozyumu - 27-28.04.2012 - 2012
3 X. Gerede Hadis Meclisi Uluslararası İhtisas Toplantısı - 10-11.12.2011 - 2011
7.10-ULUSAL KARMA/GRUP SERGİ ETKİNLİĞİ :
1 ÖMER FARUK AKPINAR; HAYATİ YILMAZ; ERDİNÇ AHATLI; ZÜBEYDE ÖZBEN; KEMALETTİN ÖZDEMİR; - III. Hadis Anabilim Dalları İhtisas Toplantısı, 24-26 Ekim 2014, Adana - 2014
2 İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe-Tartışmalı İlmi Toplantı - 27-28.04.2013 - 2013
9.2-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE EDİTÖRLÜK :
1 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2017
2 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2016
3 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2016
4 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2015
5 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2015
6 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2014
7 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2014
9.3-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE EDİTÖRLÜK :
1 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2018
2 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2018
3 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2017
9.4-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe: Sahabe ve Dirayet İlimleri III - 2018
9.5-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 Oryantalizmi Yeniden Okumak: Batı’da İslâm Çalışmaları Sempozyumu, - 2002
9.7-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 İlahiyat Studies - 2018
9.8-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2019
2 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2018
3 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2018
4 Usul İslam Araştırmaları Dergisi - 2017
5 İlahiyat Tetkikleri Dergisi - 2016
6 Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - 2016
7 Usul İslam Araştırmaları Dergisi - 2015
8 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2013
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 Sünen-i Tirmizî'de Hadîsü Fülân Kavramı - Selvi Raif Murad - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri - 2018
2 Sa'd b. Ubâde'nin Rivâyetleri - KHALED AL ALI - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri - 2018
3 Azerbaycan'da Hadis Çalışmaları ve Halkın Hadis Bilgisi - YEGANA GURBANOVA - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri - 2016
4 - Abdullah B. Muğaffel’in Hayatı ve Rivayetleri - METİN KARA - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2013
5 ERDİNÇ AHATLI - DARİMİ VE BUHARİ'NİN RİKAK BÖLÜMLERİNİN TAHLİLİ - SADETTİN YÜCE - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2010
6 ERDİNÇ AHATLI - TASHİF VE HADİS İLMİNE ETKİSİ - MÜLAYİM BAYINDIR - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2003
7 ERDİNÇ AHATLI - HADİSLERDE ÖLÜM - NAGİHAN KOÇ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2002
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 Halk Kültürünün Hadis Kaynakları - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2018
2 Yakın Dönem Hadis Yorumculuğu - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2018
3 Sistematik Hadis Edebiyatı - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2018
4 Ravi Tenkidi - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2018
5 Ravi Tenkidi - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2017
6 Sistematik Hadis Edebiyatı - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2017
7 Halk Kültürünün Hadis Kaynakları - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2017
8 Halk Kültürünün Hadis Kaynakları - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2016
9 Sistematik Hadis Edebiyatı - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2016
10 Yakın Dönem Hadis Yorumculuğu - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2016
11 Ravi Tenkidi - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2016
12 Ravi Tenkidi - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2015
13 Yakın Dönemi Hadis Yorumculuğu - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2015
14 Sistematik Hadis Edebiyatı - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2015
15 Halk Kültürünün Hadis Kaynakları - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2015
16 SİSTEMATİK HADİS EDEBİYATI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
17 HALK KÜLTÜRÜNÜN HADIS KAYNAKLARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
18 YAKIN DÖNEM HADİS YORUMCULUĞU - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
19 HALK KÜLTÜRÜNÜN HADIS KAYNAKLARI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
20 SİSTEMATİK HADİS EDEBİYATI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
21 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
22 RAVİ TENKİDİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
23 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
24 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
25 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
26 SİSTEMATİK HADİS EDEBİYATI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
27 HALK KÜLTÜRÜNÜN HADIS KAYNAKLARI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
28 RAVİ TENKİDİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
29 RAVİ TENKİDİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
30 HALK KÜLTÜRÜNÜN HADIS KAYNAKLARI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
31 HALK KÜLTÜRÜNÜN HADIS KAYNAKLARI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
32 YAKIN DÖNEM HADİS YORUMCULUĞU - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
33 YAKIN DÖNEM HADİS YORUMCULUĞU - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
34 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
35 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
36 SİSTEMATİK HADİS EDEBİYATI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 Hadis I - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2018
2 Hadis I - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2018
3 Hadis II - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2018
4 Hadis II - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2018
5 Hadis Tarihi ve Usulü - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2018
6 Hadis Tarihi ve Usulü - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2018
7 Hadis Tarihi ve Usulü - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
8 Hadis Tarihi ve Usulü - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2017
9 Hadis II (A) - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
10 Hadis II (B) - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
11 Hadis II (A) - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2017
12 Hadis II (B) - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2017
13 Hadis I - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
14 Hadis I - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2017
15 Hadis I - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2016
16 Hadis I - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2016
17 Hadis II - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2016
18 Hadis II - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2016
19 Hadis Tarihi ve Usulü - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2016
20 Hadis Tarihi ve Usulü - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2016
21 Hadis Metinleri I - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 3 - 2016
22 Hadis Metinleri II - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 3 - 2016
23 Hadis Metinleri II - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 3 - 2015
24 Sahih-i Müslim Okumaları - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
25 Sahih-i Müslim Okumaları - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2015
26 Hadis Metinleri I (A) - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 3 - 2015
27 Hadis Metinleri I (B) - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 3 - 2015
28 Hadis Tarihi ve Usulü - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2015
29 Hadis Tarihi ve Usulü - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
30 Hadis II - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
31 Hadis II - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2015
32 Hadis I - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
33 Hadis I - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2015
34 HADİS TARİHİ VE USULÜ I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
35 HADİS TARİHİ VE USULÜ I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
36 HADİS METİNLERİ II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2013
37 HADİS TARİHİ VE USULÜ I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
38 HADİS I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
39 HADİS II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
40 HADİS II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
41 KÜLTÜRÜMÜZDE HADİS - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
42 HADİS I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
43 KÜLTÜRÜMÜZDE HADİS - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
44 SAHİH-İ MÜSLİM OKUMALARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
45 KURAN OKUMA VE TECVİD II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
46 KURAN OKUMA VE TECVİD II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
47 HADİS I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
48 HADİS I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
49 KURAN OKUMA VE TECVİD I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
50 KURAN OKUMA VE TECVİD I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
51 HADİS TARİHİ VE USULÜ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
52 HADİS II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
53 KUR'AN-I KERİM I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2012
54 HADİS METİNLERİ I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2012
55 HADİS TARİHİ VE USULÜ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
56 HADİS II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
57 HADİS I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2011
58 KURAN OKUMA VE TECVİD II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
59 KURAN OKUMA VE TECVİD II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
60 KUR´AN OKUMA VE TECVİD IV - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
61 KURAN OKUMA VE TECVİD III - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
62 KURAN OKUMA VE TECVİD I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
63 KURAN OKUMA VE TECVİD I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
64 HADİS TARİHİ VE USULÜ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2011
65 HADİS TARİHİ VE USULÜ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2011
66 KURAN OKUMA VE TECVİD III - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
67 KURAN OKUMA VE TECVİD I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
68 KURAN OKUMA VE TECVİD II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
69 KURAN OKUMA VE TECVİD II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
70 HADİS - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2011
71 HADİS - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2011
72 KURAN OKUMA VE TECVİD II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
73 KURAN OKUMA VE TECVİD II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
74 KURAN OKUMA VE TECVİD I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
75 KURAN OKUMA VE TECVİD I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
76 KURAN OKUMA VE TECVİD II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
77 KURAN OKUMA VE TECVİD I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2010
78 KURAN OKUMA VE TECVİD I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2010
79 HADİS USULÜ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2010
80 HADİS TARİHİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2010
81 KURAN OKUMA VE TECVİD I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
14.3-ULUSLARARASI AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 Uluslararası Sünnetin Otoritesi Sempozyumu - 16-17 Mart 2019 - 2019
2 İslâm Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe: Sahabe ve Dirayet İlimleri - 30 Eylül-1 Ekim - 2017
14.4-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 ÖMER FARUK AKPINAR; ABDULLAH AYDINLI; ERDİNÇ AHATLI; HAYATİ YILMAZ; ZÜBEYDE ÖZBEN; SAİM YILMAZ; GÜLSÜM KORKMAZER; KEMALETTİN ÖZDEMİR; - İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe II: Sahabe ve Rivayet İlimleri Sempozyumu Yürütme Kurulu Üyesi - 2015
2 Abdullah Aydınlı, Kemalettin Özdemir, Hayati Yılmaz, Erdinç Ahatlı, Saim Yılmaz, Ömer Faruk Akpınar - İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe Sempozyumu Yürütme Kurulu Üyesi - 2013
3 Oryantalizmi Yeniden Okumak Batı'da İslam Çalışmaları Sempozyumu - 11-12 Mayıs - 2002
MAKALELER
Şebbir Ahmed Osmânî ve ”Fethu’xxl-Mülhim Bi-Şerhi Sahîhi’xxl-İmâm Müslim”Adlı Eseri
Osmanlı Hadis Şerhçiliğinde Niyet Hadisi Örneği
Aynî’nin ”Umdetü’l-Kârî’de” Hanefilerin Amel Etmediği Hadisleri Yorumlama Yöntemi (Kitabü’s-salat Örneği)
Sünen-i Tirmizi’de ”Hüve Hadisu Fülan” Kavramı Üzerine
Cumhuriyet Dönemi Hadis Şerhçiliği Bibliyografyası
Cumhuriyet Dönemi Türkçe Hadis Şerhlerine Dair Bazı Mülahazalar
Mutezile ve Hadis Üzerine
XII/XVIII. Asır Hint Alkıtası’nda Hadis-Fıkıh Merkezli Tartışma Konuları -Tettevî’nin Zebbü Zübâbâti’d-Dirâsât’ı Çerçevesinde-
Türkiye’de Hadisi Anlama Çalışmaları: Ahmed Davudoğlu ve Müslim Şerhi Örneği
Mâturîdîlik’te Hadis Kültürü Adlı Eser Üzerine Bazı Mülâhazalar
İzmirli İsmail Hakkı’nın Yeniden Neşredilen Hadis Tarihi Adlı Eseri Üzerine
Bir Oksidentalizm Çağrısı: “Oryantalizmi Yeniden Okumak: Batı’da İslâm Çalışmaları Sempozyumu”
Uyuşturucu ve Bağımlılık Yapan Maddeler Konusuna İslâm’ın Bakışı
Nübüvvet Mührü (Târihî süreçte algılanması ve anlamlandırılması)
Yahya b Main in Eserleri ve Kullandığı İhtilaflı ve Garip Lafızlar
BİLDİRİLER
Bulgaristan’da Yayımlanmış Olan İntibâh Gazetesi ve Burada Çıkan Hadis Yorumları
Ahmed Davudoğlu’nun Hadis Çalışmaları
Vaazlarda Ayet ve Hadislerden Yararlanma
Peygamberler Geleneğinde Rahmet ve Merhamet
Anadolu Müslümanlarının Hayatında Hadisin İzini Sürmek
Rivâyetler ile Hadis Usûlü ve Târihinin Bazı Meselelerinin Anlaşılmasında Anakronizm Sorunu
Klasik ve Cumhuriyet Dönemi Hadis Şerhçiliği: Şekil ve Muhteva Açısından Bir Mukayese