Loading

Prof.Dr.

Erdinç AHATLI

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

İletişim

eahatli@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 54 54

1.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Ahatli, E; ul Haq, I; - Shabbir Ahmad Uthmani and His Book "Fath al-Mulhim bi sharhi Sahih al-Imam Muslim" - JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY - Vol.20 - pp.21 - ISSN : 2146-9806 - DOI : 10.17335/sakaifd.417644 - Turkish - Article - 2018 - WOS:000435731800002
1.2-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Ahatlı Erdinç, İnam ul Haq - Şebbîr Ahmed Osmânî ve “Fethu’l-Mülhim bi-Şerhi Sahîhi’l-İmâm Müslim” Adlı Eseri - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Vol.20/37 - pp.21-52 - DOI : 10.17335/sakaifd.417644 - 2018
2 Ahatli, E; Murad, SR; - On the Concept of "Huwa Hadithu Fulan" in Sunan al-Tirmidhi - JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY - pp.1-26 - ISSN : 2146-9806 - DOI : 10.17335/sakaifd.311741 - Turkish - Article - 2017 - WOS:000410631900001
3 Ahatli, E; Coskun, M; - Al-'Ayni's Interpretation of Prophetic Sayings (Ahadith) out of Practice of Hanafis in "Umdat al-Qari" (The Example of Kitab al-Salat) - JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY - pp.49-75 - ISSN : 2146-9806 - DOI : 10.17335/sakaifd.312029 - Turkish - Article - 2017 - WOS:000410631900003
1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Korkmazer Gülsüm, Erdinç Ahatlı - Osmanlı Hadis Şerhçiliğinde Niyet Hadisi Örneği - Usûl: İslam Araştırmaları - Vol.29 - pp.7-38 - ISSN : 1305-2632 - 2018
2 Ahatlı, Erdinç - Cumhuriyet Dönemi Hadis Şerhçiliği Bibliyografyası - Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi - Vol.11/21 - pp.201-270 - 2013
1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 AHATLI, Erdinç - Cumhuriyet Dönemi Türkçe Hadis Şerhlerine Dair Bazı Mülahazalar - Hadis Tetkikleri Dergisi - pp.7 - 2008 - SAU
2 AHATLI, Erdinç - Türkiye’de Hadisi Anlama Çalışmaları: Ahmed Davudoğlu ve Müslim Şerhi Örneği - Hadis Tetkikleri Dergisi - pp.73 - 2005 - SAU
3 AHATLI, Erdinç - Nübüvvet Mührü (Târihî süreçte algılanması ve anlamlandırılması) - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - pp.281 - Mart - 2001 - SAU
1.5-DİĞER BİLİMSEL/SANATSAL DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ TAM MAKALE :
1 AHATLI, Erdinç - Uyuşturucu ve Bağımlılık Yapan Maddeler Konusuna İslâm’ın Bakışı” Diyanet İlmî Dergi, 3/2001, s. 117-128 - Diyanet İlmî Dergi - Mart - 2001 - SAU
2 AHATLI, Erdinç - Yahyâ b. Maîn’in Eserleri ve Kullandığı İhtilaflı ve Garîb Lafızlar - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - pp.211 - 1996 - SAU
1.8-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDE YAYIMLANAN, TEKNİK NOT, KISA MAKALE, YORUM, VAKA TAKDİMİ, EDİTÖRE MEKTUP, ÖZET, KİTAP KRİTİĞİ, ARAŞTIRMA NOTU :
1 AHATLI, Erdinç - Mutezile ve Hadis Üzerine - Usûl İslâm Araştırmaları - pp.163 - Mayıs - 2006 - SAU
2 ÖZŞENEL, Mehmet; AHATLI, Erdinç - XII/XVIII. Asır Hint Altkıtası’nda Hadis-Fıkıh Merkezli Tartışma Konuları-Tettevî’nin Zebbu Zübâbâti’d-Dirâsât’ı Çerçevesinde- - Usûl İslam Araştırmaları - Vol.5 - pp.109 - 2006 - SAU
3 AHATLI, Erdinç - Mâturîdîlik’te Hadis Kültürü Adlı Eser Üzerine Bazı Mülâhazalar - Hadis Tetkikleri Dergisi - pp.167 - 2003 - SAU
4 AHATLI, Erdinç - İzmirli İsmail Hakkı’nın Yeniden Neşredilen Hadis Tarihi Adlı Eseri Üzerine - Marife Dergisi - pp.229 - Şubat - 2002 - SAU
5 AHATLI, Erdinç - Bir Oksidentalizm Çağrısı: Oryantalizmi Yeniden Okumak: Batı’da İslâm Araştırmaları Sempozyumu - Marife Dergisi - pp.303 - Mart - 2002 - SAU
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Ahatlı, Erdinç - Ahmed Davudoğlu’nun Hadis Çalışmaları - 2016
2 Erdinç Ahatlı - Bulgaristan'da Yayımlanmış Olan İntibâh Gazetesi ve Burada Çıkan Hadis Yorumları - 2014
3 Erdinç Ahatlı - Anadolu Müslümanlarının Hayatında Hadisin İzini Sürmek - 2011
4 AHATLI, Erdinç - “Ebû Bekir Kâfî’nin ‘Cühûdü’ş-Şeyh Muhammed Zâhid el-Kevserî fî hıdmeti’s-sünneti’l-müşerrafe- ard ve dirâse-’ başlıklı tebliğinin müzakeresi” - 24-25 Kasım - 2007 - SAU
5 AHATLI, Erdinç - “Klasik ve Cumhuriyet Dönemi Hadis Şerhçiliği: Şekil ve Muhteva Açısından Bir Mukayese” İslam ve Klasik - 8-10 Ekim - 2004 - SAU
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Erdinç Ahatlı - Peygamberler Geleneğinde Rahmet Ve Merhamet - 2014
2 Erdinç AHATLI - "Vaazlarda Ayet ve Hadislerden Yararlanma" Adlı Oturumun Müzakeresi, I, 393-398 - 17-18 Aralık 2011 - 2013
3 AHATLI, Erdinç - Rivâyetler ile Hadis Usûlü ve Târihinin Bazı Meselelerinin Anlaşılmasında Anakronizm Sorunu - 29-30 Mayıs - 2005 - SAU
4 AHATLI, Erdinç - Musa Bağcı’nın ‘Sünnet ve Hadislerin Anlaşılmasında Ehl-i Hadis’in Beşerüstü Peygamber Tasavvurunun Etkisi’ - 29-30 Mayıs - 2005 - SAU
5 AHATLI, Erdinç - Atâullah Şahyar’ın ‘Muhaddislerin Ebû Hanîfe’ye Yönelik Eleştirileri - 16-19 Ekim - 2005 - SAU
6 AHATLI, Erdinç - Mustafa Ertürk’ün ‘Hadîs Oryantalisti G.H.A. Juynboll: Hadîs/Sünnet Alanındaki Yaklaşımları ve Çalışmaları - 11-12 Mayıs - 2003 - SAU
7 AHATLI, Erdinç - Sünnet ve Hadisin Anlaşılması Sorunu - 2003 - SAU
3.4-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN BİLİMSEL KİTAP :
1 AHATLI, Erdinç - Kültür Yapımızda Hadisler - NUN - 2011 - SAU
2 AHATLI, Erdinç - Peygamberlik ve Hz. Muhammed’in Peygamberliği - DİB - 2011 - SAU
3.6-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Erdinç Ahatlı, - Hadislerle İslam (Kitaplara İman) - Diyanet Yayınları - Vol.1 - pp.539-549 - 2014
2 Erdinç Ahatlı - Hadislerle İslam (Peygamberlere İman) - Diyanet Yayınları - Vol.1 - pp.563-571 - 2014
3 Erdinç Ahatlı - Hadislerle İslam (Peygamberler) - Diyanet Yayınları - Vol.6 - pp.11-25 - 2014
4 Erdinç Ahatlı - Hadis Tarihi ve Usulü (Mütevâtir, Âhâd, Zayıf ve Mevzû Hadisler) - Anadolu Üniversitesi - pp.256-278 - 2010
5 AHATLI, Erdinç - Hadis Tarihi ve Usulü (Yakın Dönem Hadis Çalışmaları) - Anadolu Üniversitesi - pp.116-142 - 2010 - SAU
6 AHATLI, Erdinç - Oruç: İrade ve Sabır Eğitimi - DİB - pp.12 - 2006 - SAU
7 AHATLI, Erdinç - “Hadis İlminde Metodoloji Problemleri” - pp.13 - 2005 - SAU
3.7-ALANINDA YAYIMLANMIŞ TAM KİTAP ÇEVİRİSİ :
1 Erdinç Ahatlı, Osman Güman, Soner Duman, Hayati Yılmaz, Şükrü Şirin - Mezheplere Göre Bütün Yönleriyle Kadın ve Aile Fıkhı Ansiklopedisi - Asalet Yayınları - Vol.2 - 2019
2 HAYATİ YILMAZ; ERDİNÇ AHATLI; - Kur’an ve Sünnet Işığında Kadınlar Arası Ziyaretleşme - Guraba - Vol. - pp.350 - 1996 - SAU
3.10-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN ANSİKLOPEDİ KONUSU/MADDESİ :
1 Erdinç Ahatlı - Velîd b. Müslim - Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) - 2013
2 Erdinç Ahatlı - Yahyâ b. Maîn - Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) - 2013
3 Erdinç Ahatlı - Yahyâ b. Saîd el-Kattân - Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) - 2013
4 Erdinç Ahatlı - Zeyd b. Hattâb - Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) - 2013
5 Erdinç Ahatlı - Ukbe b. Âmir - Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) - 2012
6 Erdinç Ahatlı - Utbe b. Gazvân - Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) - 2012
7 Erdinç Ahatlı - Temrîz - Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) - 2011
8 Erdinç Ahatlı - Terceme - Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) - 2011
9 Erdinç Ahatlı - Şakîk b. Seleme - Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) - 2010
10 Erdinç Ahatlı - Şakk-ı Sadr - Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) - 2010
11 Erdinç Ahatlı - Şerîd b. Süveyd - Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) - 2010
12 Erdinç Ahatlı - Şüca' b. Vehb - Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) - 2010
13 Erdinç Ahatlı - Tahdîs - Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) - 2010
14 Erdinç Ahatlı - Serrâc, Muhammed b. İshak - Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) - 2009
15 Erdinç Ahatlı - Süfyân b. Avf - Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) - 2009
16 Erdinç Ahatlı - Radıyallahu Anh - Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) - 2007
17 Erdinç Ahatlı - Rahimehullah - Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) - 2007
18 Erdinç Ahatlı - Hasâisü'n-Nebî - Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) - 1997
3.11-BASILMIŞ DERS NOTU VEYA UZAKTAN EĞİTİMDE YAYIMLANMIŞ DERS NOTU YAZARLIĞI :
1 Erdinç Ahatlı, - Hadis Metinleri II (Ünite 1: Edeb Kavramı ve Buhârî'nin Edeb Bölümü) - 2011
2 Erdinç Ahatlı - Hadis Metinleri II (Ünite 2: Ana Babaya Saygı, Akrabalara İlgi Göstermek) - 2011
3 Erdinç Ahatlı - Hadis Metinleri II (Ünite 14: Kader, Tekbir ve Tesbih, Gayb Bilgisi, Aksırma) - 2011
4 Erdinç Ahatlı - Hadis Metinleri I (Ünite 3: Salih Ameller ve Amellerde İtidal) - 2010
5 Erdinç Ahatlı, - Hadis Metinleri I (Ünite 4: Abdest ve Namaz) - 2010
6 Erdinç Ahatlı - Hadis Metinleri 1 (Ünite 5: Zekat, Oruç, Hac, Cihad) - 2010
7.9-ULUSLARARASI ÖLÇEKTE SEMPOZYUM, FESTİVAL, ÇALIŞTAY (WORKSHOP), BİENAL, TRİENAL GİBİ SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİNE KATILMAK :
1 Uluslararası Gaziantepli Bedruddin Ayni Sempozyumu - 10-11.05.2013 - 2013
2 I. Uluslararası Hadis İhtisas Sempozyumu - 27-28.04.2012 - 2012
3 X. Gerede Hadis Meclisi Uluslararası İhtisas Toplantısı - 10-11.12.2011 - 2011
7.10-ULUSAL ÖLÇEKTE SEMPOZYUM, FESTİVAL, ÇALIŞTAY (WORKSHOP), BİENAL, TRİENAL GİBİ SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİNE KATILMAK :
1 ÖMER FARUK AKPINAR; HAYATİ YILMAZ; ERDİNÇ AHATLI; ZÜBEYDE ÖZBEN; KEMALETTİN ÖZDEMİR; - III. Hadis Anabilim Dalları İhtisas Toplantısı, 24-26 Ekim 2014, Adana - 2014
2 İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe-Tartışmalı İlmi Toplantı - 27-28.04.2013 - 2013
9.2-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE EDİTÖRLÜK :
1 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2017
2 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2016
3 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2016
4 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2015
5 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2015
6 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2014
7 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2014
9.3-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE EDİTÖRLÜK :
1 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2018
2 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2018
3 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2017
9.4-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe: Sahabe ve Dirayet İlimleri III - 2018
9.5-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 Oryantalizmi Yeniden Okumak: Batı’da İslâm Çalışmaları Sempozyumu, - 2002
9.7-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 İlahiyat Studies - 2018
9.8-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2019
2 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2018
3 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2018
4 Usul İslam Araştırmaları Dergisi - 2017
5 İlahiyat Tetkikleri Dergisi - 2016
6 Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - 2016
7 Usul İslam Araştırmaları Dergisi - 2015
8 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2013
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 Sünen-i Tirmizî'de Hadîsü Fülân Kavramı - Selvi Raif Murad - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri - 2018
2 Sa'd b. Ubâde'nin Rivâyetleri - KHALED AL ALI - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri - 2018
3 Azerbaycan'da Hadis Çalışmaları ve Halkın Hadis Bilgisi - YEGANA GURBANOVA - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri - 2016
4 - Abdullah B. Muğaffel’in Hayatı ve Rivayetleri - METİN KARA - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2013
5 ERDİNÇ AHATLI - DARİMİ VE BUHARİ'NİN RİKAK BÖLÜMLERİNİN TAHLİLİ - SADETTİN YÜCE - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2010
6 ERDİNÇ AHATLI - TASHİF VE HADİS İLMİNE ETKİSİ - MÜLAYİM BAYINDIR - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2003
7 ERDİNÇ AHATLI - HADİSLERDE ÖLÜM - NAGİHAN KOÇ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - 2002
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 Halk Kültürünün Hadis Kaynakları - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2018
2 Yakın Dönem Hadis Yorumculuğu - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2018
3 Sistematik Hadis Edebiyatı - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2018
4 Ravi Tenkidi - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2018
5 Ravi Tenkidi - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2017
6 Sistematik Hadis Edebiyatı - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2017
7 Halk Kültürünün Hadis Kaynakları - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2017
8 Halk Kültürünün Hadis Kaynakları - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2016
9 Sistematik Hadis Edebiyatı - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2016
10 Yakın Dönem Hadis Yorumculuğu - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2016
11 Ravi Tenkidi - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2016
12 Ravi Tenkidi - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2015
13 Yakın Dönemi Hadis Yorumculuğu - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2015
14 Sistematik Hadis Edebiyatı - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2015
15 Halk Kültürünün Hadis Kaynakları - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - ISSN : 1 - 2015
16 SİSTEMATİK HADİS EDEBİYATI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
17 HALK KÜLTÜRÜNÜN HADIS KAYNAKLARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
18 YAKIN DÖNEM HADİS YORUMCULUĞU - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
19 HALK KÜLTÜRÜNÜN HADIS KAYNAKLARI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
20 SİSTEMATİK HADİS EDEBİYATI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
21 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
22 RAVİ TENKİDİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
23 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
24 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
25 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
26 SİSTEMATİK HADİS EDEBİYATI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
27 HALK KÜLTÜRÜNÜN HADIS KAYNAKLARI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
28 RAVİ TENKİDİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
29 RAVİ TENKİDİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
30 HALK KÜLTÜRÜNÜN HADIS KAYNAKLARI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
31 HALK KÜLTÜRÜNÜN HADIS KAYNAKLARI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
32 YAKIN DÖNEM HADİS YORUMCULUĞU - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
33 YAKIN DÖNEM HADİS YORUMCULUĞU - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
34 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
35 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
36 SİSTEMATİK HADİS EDEBİYATI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 Hadis I - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2018
2 Hadis I - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2018
3 Hadis II - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2018
4 Hadis II - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2018
5 Hadis Tarihi ve Usulü - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2018
6 Hadis Tarihi ve Usulü - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2018
7 Hadis Tarihi ve Usulü - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
8 Hadis Tarihi ve Usulü - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2017
9 Hadis II (A) - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
10 Hadis II (B) - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
11 Hadis II (A) - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2017
12 Hadis II (B) - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2017
13 Hadis I - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
14 Hadis I - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2017
15 Hadis I - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2016
16 Hadis I - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2016
17 Hadis II - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2016
18 Hadis II - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2016
19 Hadis Tarihi ve Usulü - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2016
20 Hadis Tarihi ve Usulü - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2016
21 Hadis Metinleri I - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 3 - 2016
22 Hadis Metinleri II - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 3 - 2016
23 Hadis Metinleri II - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 3 - 2015
24 Sahih-i Müslim Okumaları - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
25 Sahih-i Müslim Okumaları - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2015
26 Hadis Metinleri I (A) - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 3 - 2015
27 Hadis Metinleri I (B) - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 3 - 2015
28 Hadis Tarihi ve Usulü - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2015
29 Hadis Tarihi ve Usulü - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
30 Hadis II - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
31 Hadis II - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2015
32 Hadis I - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
33 Hadis I - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 2 - 2015
34 HADİS TARİHİ VE USULÜ I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
35 HADİS TARİHİ VE USULÜ I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
36 HADİS METİNLERİ II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2013
37 HADİS TARİHİ VE USULÜ I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
38 HADİS I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
39 HADİS II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
40 HADİS II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
41 KÜLTÜRÜMÜZDE HADİS - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
42 HADİS I - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
43 KÜLTÜRÜMÜZDE HADİS - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
44 SAHİH-İ MÜSLİM OKUMALARI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
45 KURAN OKUMA VE TECVİD II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
46 KURAN OKUMA VE TECVİD II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
47 HADİS I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
48 HADİS I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
49 KURAN OKUMA VE TECVİD I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
50 KURAN OKUMA VE TECVİD I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
51 HADİS TARİHİ VE USULÜ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
52 HADİS II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
53 KUR'AN-I KERİM I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2012
54 HADİS METİNLERİ I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2012
55 HADİS TARİHİ VE USULÜ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
56 HADİS II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
57 HADİS I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2011
58 KURAN OKUMA VE TECVİD II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
59 KURAN OKUMA VE TECVİD II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
60 KUR´AN OKUMA VE TECVİD IV - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
61 KURAN OKUMA VE TECVİD III - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
62 KURAN OKUMA VE TECVİD I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
63 KURAN OKUMA VE TECVİD I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
64 HADİS TARİHİ VE USULÜ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2011
65 HADİS TARİHİ VE USULÜ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2011
66 KURAN OKUMA VE TECVİD III - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
67 KURAN OKUMA VE TECVİD I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
68 KURAN OKUMA VE TECVİD II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
69 KURAN OKUMA VE TECVİD II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
70 HADİS - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2011
71 HADİS - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2011
72 KURAN OKUMA VE TECVİD II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
73 KURAN OKUMA VE TECVİD II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
74 KURAN OKUMA VE TECVİD I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
75 KURAN OKUMA VE TECVİD I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
76 KURAN OKUMA VE TECVİD II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
77 KURAN OKUMA VE TECVİD I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2010
78 KURAN OKUMA VE TECVİD I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2010
79 HADİS USULÜ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2010
80 HADİS TARİHİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2010
81 KURAN OKUMA VE TECVİD I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
14.3-ULUSLARARASI AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 Uluslararası Sünnetin Otoritesi Sempozyumu - 16-17 Mart 2019 - 2019
2 İslâm Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe: Sahabe ve Dirayet İlimleri - 30 Eylül-1 Ekim - 2017
14.4-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 ÖMER FARUK AKPINAR; ABDULLAH AYDINLI; ERDİNÇ AHATLI; HAYATİ YILMAZ; ZÜBEYDE ÖZBEN; SAİM YILMAZ; GÜLSÜM KORKMAZER; KEMALETTİN ÖZDEMİR; - İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe II: Sahabe ve Rivayet İlimleri Sempozyumu Yürütme Kurulu Üyesi - 2015
2 Abdullah Aydınlı, Kemalettin Özdemir, Hayati Yılmaz, Erdinç Ahatlı, Saim Yılmaz, Ömer Faruk Akpınar - İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe Sempozyumu Yürütme Kurulu Üyesi - 2013
3 Oryantalizmi Yeniden Okumak Batı'da İslam Çalışmaları Sempozyumu - 11-12 Mayıs - 2002